AART-programmet retter seg mot sentrale risikofaktorer for utvikling av atferdsvansker som antisosiale holdninger og verdier (særlig moralsk resonnering), temperamentsproblemer (sinneregulering) og mangel på sosiale ferdigheter (sosial ferdighetstrening) (Andrews, Zinger, & Hodge, 1990). Siden programmet gjennomføres i grupper på inntil 8 deltakere, gis det mulighet for større grad av individuell trening og relasjonsbygging enn ved universelle programmer for hel klasse. Hensikten er å kunne håndtere vanskelige situasjoner der reaksjonsmønstrene gjerne er fastlåst og utløst av automatiske tanker og følelser. Bruk av rollespill gjør at en faktisk øver på de beste løsningene og således blir bedre forberedt når en kommer opp i nye situasjoner.